Initial Coin Offering ใครๆก็ระดมทุนได้… แต่ใจเย็นๆก่อน!

ช่วงนี้ได้ยินข่าวกระแส Bitcoin Blockchain มาเรื่อยๆ แล้วก็มีคำนึงโผล่ขึ้นมาคือ ICO หรือ Initial Coin Offering การระดมทุนผ่านเงินสกุลดิจิตอล

Initial Coin Offering ใครๆก็ระดมทุนได้… แต่ใจเย็นๆก่อน!

Redirecting to the article...